bankovní kódy
zonky-joga-728x90-1467106591.jpg

Konstantní symboly

Konstantní symbol (často zkracován na KS) je v Česku identifikátor udávaný u bankovních plateb, který byl uváděn povinně u všech plateb před vstupem ČR do EU. Od roku 2004 se povinně uváděl jen u plateb tvořících příjem nebo výdaj státního rozpočtu (konstantní symbol zde rozlišuje účetní kategorie plateb)a u plateb do zahraničí či plateb mezi cizozemci v cizí měně.

Od roku 2011 žádný právní předpis povinnost uvádění konstantního symbolu neukládá.

Nejběžnější konstantní symboly

0148   Platby daně z příjmů (z úroků) srážené bankami
378-9   Ostatní příjmy
1146-9   Běžné platby
3148-9   Platby příslušenství
8148-9   Ostatní platby daní

xxx4   Přednostní platby
xxx6   Dobropisy (vratky) na platby běžného roku
xxx7   Dobropisy (vratky) na platby minulého roku
xxx8   Ostatní bezhotovostní platby
xxx9   Hotovostní platby

728x90.png

Bankovní konstantní symboly

Bankovní konstantní symboly jsou určeny pouze pro platební styk mezi bankami.

5   Opravné zaúčtování
6     Neexistující účet
51     Platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí
1178, 2178, 3178   Zúčtování platby platební kartou

Konstantní symboly po skupinách

000x   platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10x, 80x)
002x   platby za dodávky investiční povahy
003x   prostředky na mzdy
005x   penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
006x   převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
007x   tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování
010x   platby za zemědělské výrobky
011x   odvody příspěvkových organizací
013x   srážky z mezd
014x   srážka daně z úroků
015x   hospodářsko-operativní výdaje
016x   splátky úvěrů a půjček
017x   tržby za poskytnuté služby
025x   platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
027x   vklady na účty zemědělských družstev
030x   platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
035x   hotovostní platba na poště
037x   ostatní příjmy
040x   platby za přepravné
041x   odvody vedlejších hospodářství
045x   hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev
047x   vrácené mzdy
055x   finanční platby ostatní
057x   vrácené hotovosti na nákup
085x   přechodně poskytnuté půjčky
093x   dávky sociálního zabezpečení
095x   dotace poštám
096x   ostatní převody
114x   běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
131x   místní poplatky
137x   vklady obyvatel
elově určených
151x   převody prostředků účelově určených
155x   výplaty z vkladů obyvatelstva
175x   zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
181x   převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
195x   dotace bankám
197x   odvody pošt
205x   nákup cenných papírů
209x   nákup cenných papírů
214x   platby doměrků
251x   příjmy z činnosti lékárenské služby
255x   úhrady pojistných plnění pojišťovnami
261x   příjmy od obyvatelstva
269x   devizové operace nákup
271x   příjmy od organizací
297x   odvody bank
301x   příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
305x   prodej cenných papírů
309x   prodej cenných papírů
314x   platby příslušenství
321x   příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
351x   lázeňský poplatek
355x   platby penzijním fondům od zaměstnavatele
355x   platby pojistného pojišťovnám
361x   pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
369x   devizové operace prodej
371x   sankční poplatky
405x   proplacení výnosů z cenných papírů
409x   proplacení výnosů z cenných papírů
414x   vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
421x   příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
431x   ostatní a nahodilé příjmy
451x   příspěvky vedlejším hospodářstvím
461x   příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
471x   příspěvky občanským sdružením
481x   dotace církvím a náboženským společnostem
491x   příspěvky a dary mezinárodním organizacím
501x   dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
514x   převody prostředků mezi účty správců daní
531x   ostatní příspěvky
551x   dotace provozní
561x   dotace na investice
614x   silniční daň placená celnímu orgánu
641x   ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
711x   dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
714x   poplatky placené celnímu orgánu
721x   dotace okresním úřadům a obcím
751x   vztahy státního rozpočtu k bance
761x   dávky sociálního zabezpečení
771x   státní sociální podpora
814x   ostatní platby daní, poplatků a odvodů
911x   finanční zúčtování
914x   zrušené dávky placené celnímu orgánu
961x   vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
981x   mimořádné odvody v průběhu roku
991x   účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy

Všechny konstantní symboly - kompletní výčet

všechny konstantní symboly

Podrobné informace o konstantních symbolech

Více o konstantních symbolech...

© 2024   bankovní kódy   |   www.banky-kody.cz   |   kontakt   |   online: 1